Pozostałe

Czy warto zostać agentem celnym? Jakie są perspektywy zawodowe?

Czy warto zostać agentem celnym? Jakie są perspektywy zawodowe?

Agent celny to osoba pośrednicząca między urzędem celnym a podmiotem gospodarczym, który dokonuje obrotu towarowego za granicą. Jest to odpowiedzialny, ale i ciekawy zawód – dodatkowo dobrze płatny. Jak zostać agentem celnym?

W 2014 roku miała miejsce deregulacja zawodu agenta celnego, na mocy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Osoby, które chcą zostać agentami celnymi i uzyskać wpis na listę nie są zobowiązane do zdania egzaminu końcowego z wiedzy z zakresu prawa celnego i podatkowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie, aby wykonywać ten zawód i uzyskać wpis na listę należy spełnić warunki: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. W sytuacji spełnienia ww. wymogów można ubiegać się o wpis na listę agentów celnych.

Jak udokumentować kwalifikacje/doświadczenie w zakresie obsługi celnej? Zgodnie z ustawą Prawo celne należy posiadać: dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu na podstawie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

Wspomniane doświadczenie w sprawach celnych to czas profesjonalnego wykonywania czynności celnych lub kształcenia w szkołach policealnych na kierunku agent celny (pod warunkiem ukończenia takiego kursu nie wcześniej niż 5 lat przed ubieganiem się o wpis na listę). O wpisie decyduje i dokonuje go dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

Czym zajmuje się agent celny?

Agent celny wykonuje szereg czynności związanych z odprawą celną towarów: przygotowuje dokumentację celną – wnioski, pisma, zgłoszenia, rozliczenia podatkowe, raporty oraz koordynuje wszystkie czynności celne.

Warto wiedzieć, że zawód agenta celnego nie jest tożsamy z celnikiem. Ten drugi jest urzędnikiem państwowym, pracującym w urzędzie celnym. Agent celny to przedstawiciel podmiotu gospodarczego, reprezentujący go przed organami podatkowymi i celnymi.

Agent celny – szkoła

Aby zostać agentem celnym, należy ukończyć specjalny kurs. Nauka trwa rok i odbywa się w trybie zaocznym. Po jej zakończeniu otrzymuje się zaświadczenie zgodne ze wzorem MEiN oraz certyfikat szkoły.

Kształcenie obejmuje następujące zagadnienia celne: wprowadzenie do nauki o cle, obrót towarowy w ujęcie celnym, podatkowym i statystycznym, podstawy logistyki, prawo, postępowanie i instytucje celne, gospodarcze i logistyczne procedury celne, transport międzynarodowy i spedycja, a także podstawy prawa cywilnego i administracyjnego oraz elementy psychologii i trening umiejętności interpersonalnych.

Agent celny – czy warto nim zostać?

Jest to zawód dla osób, które są dokładne i skrupulatne – w tej dziedzinie nie ma miejsca na błędy, gdyż mogą one sporo kosztować przedsiębiorcę. Agent celny musi być dobrze zorientowany w zmianach w prawie, które mogą się często pojawiać. Ma możliwość pracy w firmach spedycyjnych i handlowych, ale także w ramach własnej działalności gospodarczej. A jak przedstawiają się zarobki w tej branży?

Początkujący agent celny zarabia ok. 3000 zł netto. Wynagrodzenie zależy od kilku czynników: stażu pracy, zajmowanego stanowiska i wielkości firmy. Agenci celni z większym doświadczeniem mogą liczyć na pensję w wysokości ponad 5000 zł netto, a także premie i dodatki, takie jak służbowe auto.